1. Общи разпоредби

Настоящата декларация за обработка на лични данни и определя реда за обработка на лични данни и на мерките за гарантиране на сигурността на личните данни ГугоЛет Клуб ” ЕООД (наричан по – долу Оператор).

1.1. Операторът поставя своя най-важната цел и условие за изпълнение на своята дейност, спазване на правата и свободите на човека и гражданина при обработката на неговите лични данни, включително защита на правата на личен живот, лична и семейна тайна.

1.2. Настоящата политика на Оператора по отношение на обработката на лични данни (наричана по – Политика) се прилага за цялата информация, която Операторът може да получи за посетителите на уеб сайта https://googolet.com.

2. Основни понятия, използвани в Политиката

2.1. Автоматизирана обработка на личните данни – обработването на лични данни чрез средствата на изчислителната техника;

2.2. Блокиране на лични данни с временно прекратяване на обработката на лични данни (с изключение на случаите, когато обработването е необходимо за изясняване на лични данни);

2.3. Уеб сайт – съвкупност от графични и информационни материали, както и компютърни програми и бази данни, осигуряване на тяхната достъпност в интернет в мрежата на адрес https://googolet.com;

2.4. Информационна система на лични данни — събиране на съдържащи се в базите данни на лични данни и предоставяне на тяхната обработка на информационните технологии и технически средства;

2.5. Обезличивание на личните данни — действия, в резултат на които е невъзможно да се определи, без използването на допълнителна информация принадлежност на личните данни на конкретен Потребител или на друг предмет на личните данни;

2.6. Обработка на лични данни – всяко действие (операция) или съвкупност от действия (операции), извършвани с използването на средства за автоматизация или без използването на такива средства от лични данни, включително събиране, записване, систематизацию, натрупване, съхранение, уточняване (актуализация, промени), извличане, използване, предаване (разпространение, осигуряване на достъп), обезличивание, блокиране, изтриване, унищожаване на лични данни;

2.7. Оператор е държавен орган, общински орган, юридическо или физическо лице, самостоятелно или съвместно с други лица предлагащи и (или) упражняване на обработката на лични данни, както и определяне на целите на обработката на лични данни, състава на лични данни, подлежащи на обработка, действия (операции), които са настъпили с лични данни;

2.8. Лични данни – всяка информация, свързана пряко или косвено с идентифицирано или идентифицируемо на Потребителя уеб сайт https://googolet.com;

2.9. Потребителят – всеки посетител на уеб сайт https://googolet.com;

2.10. Предоставяне на лични данни – действия, насочени към разкриване на лични данни на определено лице или определен кръг лица;

2.11. Разпространението на лични данни – всички действия, насочени към разкриване на лични данни неуточнен брой лица (прехвърляне на лични данни) или предаването на лични данни на неограничен кръг от лица, включително и публикуването на лични данни в средствата за масова информация, поставяне на информационни и телекомуникационни мрежи или предоставяне на достъп до лични данни по какъвто и да е начин;

2.12. Трансграничная прехвърляне на лични данни – прехвърляне на лични данни на територията на чужда държава, орган на власт на чужда държава, чуждестранно физическо или чуждестранно юридическо лице;

2.13. Унищожаването на личните данни – всяко действие, в резултат на които личните данни се унищожават безвъзвратно с невъзможността за по-нататъшно възстановяване на съдържанието на личните данни в информационната система на личните данни и (или) се унищожават материални носители на лични данни.

3. Операторът може да обработва следните лични данни на Потребителя

3.1. Фамилия, име, презиме;
3.2. Електронен адрес;
3.3. Телефонни Номера;
3.4. Година, месец, дата и място на раждане;
3.5. Снимки;
3.6. Удостоверение за гражданство;
3.7. Реквизити на документа за самоличност;
3.8. Данъчен номер, дата на поставяне му на отчитане, детайли на сертификат спиране на преобразуване;
3.9. Номер на свидетелство задължително пенсионно осигуряване, за дата на регистрация в системата за задължително пенсионно осигуряване;
3.10. Адрес на действителното място на престой и за адресна регистрация и (или) на мястото на пребиваване;
3.11. Информация за образование, професия, специалност и квалификация, реквизити на документи за образование;
3.12. Също на сайта се случва събиране и обработка на обезличенных данни за посетителите (в т. ч. на файлове “cookie”) с помощта на услуги на интернет-области (Yandex Метрика и Гугъл Анализи и други).
3.13. По-горните данни по-долу Политика, обединени от общата идея Лични данни.

4. Цел на обработката на лични данни

4.1. Целта на обработката на лични данни на Потребителя — информиране на Потребителя чрез изпращане на електронни писма; сключване, изпълнение и прекратяване на гражданско-правни договори; осигуряване на достъп на Потребителя до услугите, информацията и/или материалите, включени в уеб сайта.

4.2. Също така Операторът има право да насочи Потребителя известие за нови продукти и услуги, специални оферти, както и различни събития. Потребителят винаги може да се откаже от получаване на информационните съобщения, като изпрати писмо на Оператора на адрес на електронна поща support@googolet.com с надпис “Отказ от уведомяване за нови продукти и услуги и специални оферти”.

4.3. Неразпределени данни на Потребителя, събрани с помощта на услуги на интернет-области, които да служат за събиране на информация за действията на Потребителите на сайта, подобряване на качеството на сайта и неговото съдържание.

5. Правни основания на обработката на лични данни

5.1. Оператор обработва личните данни на Потребителя само в случай тяхното попълване и/или изпращане на Потребител себе си чрез специална форма, разположени в сайта https://googolet.com. Попълване на съответните формуляри и/или подаването на вашите лични данни на Оператора, Потребителят изразява своето съгласие с тази Политика.

5.2. Оператор обработва неразпределени данни за Потребителя в случай, че е разрешен в настройките на браузъра на Потребителя (включва запазване на файлове “cookie” и използването на технологиите JavaScript).

6. Ред за събиране, съхранение, пренос и други видове обработка на лични данни

Сигурността на личните данни, които се обработват от Оператор, се осигурява чрез прилагане на правни, организационни и технически мерки, необходими, за да изпълни в пълен размер изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.

6.1. Операторът осигурява безопасността на личните данни и взема всички възможни мерки, изключващи достъпа до личните данни на неоторизирани лица

6.2. Личните данни на Потребителя никога, при никакви условия не бъде прехвърлено на трети лица, с изключение на случаите, свързани с изпълнението на действащото законодателство.

6.3. В случай на откриване на неточности в личните данни, Потребителят може да актуализира ги направите сами, чрез изпращане на Оператора известия за електронна поща Оператор support@googolet.com с надпис “Актуализация на лични данни”.

6.4. Срок за обработка на лични данни е неограничен. Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработването на личните ви данни, като изпраща на Оператора известие чрез електронна поща на електронен адрес на Оператора support@googolet.com с надпис “на Върха на съгласие за обработка на лични данни”.

7. Трансграничная прехвърляне на лични данни

7.1. Операторът преди началото на изпълнение на трансграничното прехвърляне на лични данни е длъжен да се увери в това, че чужди на държавата, на територията на която е трябвало да упражнява прехвърляне на лични данни, се осигурява надеждна защита на правата на субектите на лични данни.

7.2. Трансграничная прехвърляне на лични данни, на територията на чужди държави, които не отговарят на горепосочените изисквания, може да се извършва само в случай на съгласие в писмена форма субекта на личните данни в трансграничную предаване на неговите лични данни и/или изпълнението на договор, страна, която е предмет на лични данни.

8. Заключителни разпоредби

8.1. Потребителят може да получат някакви разяснения по интересуващите въпроси, свързани с обработка на личните данни, като се свържете с Оператор с помощта на електронна поща support@googolet.com.

8.2. В този документ ще бъдат отразени всички промени политиката на обработка на личните данни на Оператора. Политика действа бессрочно преди замяната му с новата версия.

8.3. Актуалната версия на Политиката за свободен достъп и се намира в Интернет на адрес https://googolet.com/deklaraciya-za-poveritelnost/.

Дата на редактиране: 15.05.2020